Algemene (Deelnemers)voorwaarden en privacy disclaimer Single SuperMom

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Single SuperMom: De Stichting Single SuperMom. Single SuperMom organiseert bijeenkomsten, evenementen en trajecten voor alleenstaande moeders en faciliteert bovendien een besloten groep op de Website singlesupermom.com en www.singlesupermom.nl (“Website”). Beiden websites zijn eigendom van en worden beheerd door Stichting Single SuperMom ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08181064;
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die als lid geregistreerd is bij Single SuperMom. Deelnemer kan gebruik maken van de Diensten van Single SuperMom;
 • Dienst: de totale Dienstverlening van Single SuperMom, bestaande uit het organiseren van bijeenkomsten, evenementen en trajecten en het beschikbaar stellen van het online besloten groep en verwante activiteiten;
 • Besloten groep: een onderdeel van de Website van Single SuperMom. Dit onderdeel is een platform waarop Deelnemers direct met elkaar kunnen communiceren;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Single SuperMom en de Deelnemer op grond waarvan Single SuperMom haar Dienst ter beschikking stelt;
 • Website: de website op het adres singlesupermom.nl en www.singlesupermom.com.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de Dienst van Single SuperMom en in het bijzonder het gebruik van de Website. De verzending van een aanmelding door de Deelnemer voor de Dienst van Single SuperMom en het voortzetten van het gebruik van de Website heeft te gelden als een instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Afwijking van de inhoud is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen wordt.
 2. Single SuperMom kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Het is dus raadzaam om regelmatig de inhoud te raadplegen.
 1. Single SuperMom organiseert verschillende bijeenkomsten, evenementen en trajecten ten behoeve van alleenstaande moeders. Deelnemers kunnen zich aanmelden en dergelijke activiteiten bijwonen. Deze activiteiten zijn veelal kosteloos. Daarnaast beheert Single SuperMom een Website met een online besloten groep waarop Deelnemers direct in contact met elkaar kunnen komen. Zowel de Website als het besloten groep is bedoeld als verlengstuk van de dienstverlening van Single SuperMom, welke gericht is op het ondersteunen van alleenstaande moeders. Single SuperMom heeft bij het ter beschikking stellen van het besloten groep enkel een faciliterende rol. Dientengevolge kan Single SuperMom op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen zich tussen de Deelnemer en een andere partij afspeelt.
 2. Single SuperMom besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Sommige informatie op de website is door derden (Deelnemers of andere partijen die betrokken zijn bij Single SuperMom) verstrekt. Deze informatie wordt eveneens zorgvuldig door Single SuperMom gekeurd, desondanks draagt Single SuperMom geen verantwoordelijkheid met betrekking tot informatie verstrekt door derden. De Deelnemer en iedere andere partij die betrokken is bij Single SuperMom is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, de correctheid en de volledigheid van de door hen verstrekte informatie en bijdrages.
 3. In het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of de kwaliteit van de Dienstverlening, is Single SuperMom gerechtigd de Website en/of het besloten groep tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik van de Website/besloten groep te beperken, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de Deelnemer ontstaat. Deze bepaling geldt tevens wanneer de Website/besloten groep tijdelijk buiten gebruik is zonder toedoen van Single SuperMom. Single SuperMom kan bovendien niet garanderen dat de Website en/of het besloten groep vrij is van fouten, gebreken, malware en virussen, of dat verstrekte informatie actueel, compleet of accuraat is.
 1. Door verzending van het aanmeldformulier garandeert de Deelnemer dat alle gegevens, waaronder doch niet uitsluitend naam, adresgegevens, e-mailadres en eventuele bedrijfsgegevens, die in het kader van de Dienstverlening aan Single SuperMom verstrekt worden, volledig, juist en actueel zijn. De Deelnemer zal er zorg voor dragen dat de informatie in het Deelnemersprofiel overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 2. Door deelname aan/inschrijving tot deelname aan een Dienst van Single SuperMom verklaart de Deelnemer hiertoe bevoegd te zijn of hiervoor toestemming te hebben. Dit wil ook zeggen dat minderjarigen toestemming nodig hebben van hun ouder/voogd.
 3. De gegevens en informatie die door middel van de Website en/of het besloten groep door de Deelnemer worden verkregen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt: ter motivering, inspiratie en ter ondersteuning. Het is niet toegestaan deze gegevens en informatie te verwerken voor enig ander doel. Commercieel of onderwijzend gebruik van gegevens en informatie die via Single SuperMom worden verkregen is niet toegestaan tenzij dit schriftelijk overeengekomen is.
 4. Deelnemer is niet bevoegd om zonder toestemming van Single SuperMom verkregen gegevens openbaar te maken. Hieronder valt nadrukkelijk alle informatie die wordt gedeeld tijdens bijeenkomsten en/of trajecten. Bij alle vormen van openbaarmaking zal in de publicatie de naam van Single SuperMom worden vermeld, evenals die van de auteur.
 5. Single SuperMom behoudt zich het recht voor om bijdragen van de Deelnemer in te korten of te wijzigen. Daarnaast is Single SuperMom bevoegd bijdragen te weigeren en/of te verwijderen indien de bijdrage in strijd is met deze algemene voorwaarden of niet aan sluit op het doel van Single SuperMom, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding voor de Deelnemer.
 6. Single SuperMom registreert persoonsgegevens. De manier waarop persoonsgegevens geregistreerd worden staat omschreven in de privacy policy van Single SuperMom. Deze privacy policy is vindbaar op de website van Single SuperMom. Je gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het toezenden van de nieuwsbrief en het communiceren over relevant aanbod van Single SuperMom door Single SuperMom zelf.
 1. Deelnemer kan zich aanmelden via het formulier op de Website. Tijdens het proces van aanmelding maakt Deelnemer een gebruikersnaam en wachtwoord aan, door middel van welke gegevens Deelnemer kan inloggen op de Website. Gebruik van de Diensten van Single SuperMom is kosteloos tenzij anders wordt weergegeven.
 2. De Deelnemer kan de overeenkomst met Single SuperMom en het daarmee samenhangende gebruik van de Dienst te allen tijde per direct opzeggen.
 3. Single SuperMom kan het gebruik van Deelnemer eveneens per direct stopzetten (door uitschrijving en waar nodig blokkade van het IP-adres) indien Deelnemer de Diensten gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd en/of indien Deelnemer zich niet houdt aan hetgeen in deze algemene voorwaarden en gedragsregels is weergegeven.
 1. De Deelnemer garandeert:
 • dat de inhoud van de door hem te plaatsen / geplaatste bijdragen niet in strijd zijn met de in Nederland geldende wet en regelgeving, dan wel niet onrechtmatig zijn;
 • dat de inhoud van de door hem te plaatsen / geplaatste bijdragen geen pornografisch of aanstootgevend karakter heeft. De inhoud mag ook geen reclame zijn, en ook geen oproep bevatten voor het deelnemen aan een enquête of een studie- of schoolonderzoek;
 • dat hij zijn Deelnemerschap niet zal gebruiken om personen onheus te bejegenen dan wel lastig te vallen. Bijdragen van Deelnemer mogen nooit persoonlijke gegevens van een derde partij bevatten;
 • dat hij de belangen en de goede naam van Single SuperMom niet zal schaden. De Deelnemer verklaart geen misbruik te zullen maken van de Dienst van Single SuperMom.
 1. De Deelnemer die in strijd met deze algemene voorwaarden handelt kan door Single SuperMom uitgesloten worden van verder gebruik van de community/website en de Dienst. Een en ander onverlet de mogelijkheid voor Single SuperMom om nadere maatregelen te nemen en, indien nodig, het gedrag van de Deelnemer te melden bij de daarvoor bevoegde instantie.
 1. De deelnemer kan zich middels aanmeldformulier of de door Single SuperMom aangegeven manier aanmelden voor bijeenkomsten en trajecten. Plaatsing is definitief na bevestiging door Single SuperMom.
 2. Single SuperMom is altijd gerechtigd het programma tussentijds te wijzingen en/of de planning van de sessie voor wat betreft plaats en tijd te wijzingen. De Deelnemer zal hierover indien nodig tijdig geïnformeerd worden.
 3. Single SuperMom behoudt zich expliciet alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot alle in het kader van de bijeenkomst/traject verstrekte leermiddelen en materialen. De Deelnemer is niet gerechtigd de leermiddelen en materialen aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 4. Inschrijving voor en deelname aan een bijeenkomst/traject is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Single SuperMom hoort dit graag vooraf, zodat een lege plaats opgevuld kan worden door een andere geïnteresseerde.
 5. Het is mogelijk dat er tijdens bijeenkomsten, evenementen en trajecten beeldmateriaal (foto’s, video’s) wordt gemaakt. Deelnemer geeft Single SuperMom toestemming tot het gebruik van dit beeldmateriaal voor publiciteitsdoeleinden. Het beeldmateriaal kan bijvoorbeeld op de Website gebruikt worden.

Single SuperMom bevat verwijzingen naar websites van derden. Single SuperMom heeft geen enkele zeggenschap over (de inhoud van) deze websites, en is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Single SuperMom, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, geluidsmaterialen en merken, berusten bij Single SuperMom en/of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de Website en de informatie raadplegen voor eigen gebruik. Elk ander gebruik, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Single SuperMom.
 2. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in een geplaatste bijdrage wordt geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Single SuperMom staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
 1. Single SuperMom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Overmacht geeft de Deelnemer geen recht op schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Single SuperMom geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Single SuperMom niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Storingen met betrekking tot de beschikbaarheid van het internet en werkstakingen in het bedrijf van Single SuperMom of van derden daaronder begrepen.
 1. Indien de Deelnemer een klacht heeft met betrekking tot Single SuperMom, de Dienst of de Website, dient de Deelnemer deze klacht schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken via info@singlesupermom.com
 2. Single SuperMom zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is zal Single SuperMom al het mogelijke in werking stellen om de situatie ten behoeve van de Deelnemer te herstellen.
 1. Single SuperMom is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Single SuperMom. Onder directe schade wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de kosten die de Deelnemer redelijkerwijze heeft moeten maken om de schade vast te stellen of op te heffen, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 2. Single SuperMom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Onder gevolgschade valt bijvoorbeeld ook eventuele schade die Deelnemer leidt omdat Deelnemer bepaalde adviezen van Single SuperMom heeft opgevolgd.
 3. Deelnemer is volledig verantwoordelijk voor diens gedrag tijdens bijeenkomsten, evenementen en/of trajecten. Als ouder/verzorger is Deelnemer uiteraard ook verantwoordelijk voor het gedrag van een eventueel meegebracht kind of een andere metgezel. Deelnemer zal zelf zorg dragen voor de veiligheid van Deelnemer zelf en door hem/haar meegebrachte personen. Single SuperMom is bovendien niet aansprakelijk te stellen in geval van diefstal tijdens bijeenkomsten, evenementen of trajecten.
 4. Single SuperMom kan niet aansprakelijk zijn voor omzeiling van technische faciliteiten met betrekking tot de Website door de Deelnemer en/of derden. Single SuperMom is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de ongelijkheid van het gebruik) van de Website en de informatie, daaronder begrepen de aanwezigheid van fouten, gebreken, malware en virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Website en/of informatie. Zulks tenzij de schade het gevolg is van grove opzet aan de zijde van Single SuperMom.
 5. Indien Single SuperMom aansprakelijk is voor schade is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van Single SuperMom.
 6. De Deelnemer vrijwaart Single SuperMom volledig van alle mogelijke claims van derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de door hem geplaatste informatie op de Website en/of het besloten groep. Daaronder wordt mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat geplaatste bijdragen/informatie inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van derden.
 1. Op alle overeenkomsten of rechtsverhoudingen van Single SuperMom en de Deelnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle geschillen tussen Single SuperMom en een Deelnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.